Betingelser for medlemskab i SOLO fitness

§1. Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet.
Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af SOLO fitness i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af SOLO fitness. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til SOLO fitness. Det er medlemmets ansvar, at SOLO fitness til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Ved misbrug kan der tilskrives et privatretligt gebyr på 1000,- DKK. Dette gælder også hvis man tager et ikke medlem ind i centrene uden forudgående aftale med personalet. Man vil også kunne risikere en eventuel bortvisning. Træning uden gyldigt medlemskab, betragtes som butikstyveri.

§1a. Studerende, lærlinge og unge under 18 år: Personer med et studie/lærlinge/u. 18 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når SOLO fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til SOLO fitness’ gældende normalpris uden yderlige varsel.

§1b. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når SOLO fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til SOLO fitness’ gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og SOLO fitness ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS eller MobilePay og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via betalingsaftalen. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis SOLO fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr på 35 kr.
Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som SOLO fitness betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§3. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har SOLO fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og SOLO fitness forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskabet spærres, indtil betaling af SOLO fitness’ tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte SOLO fitness’ faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§4. Prisændringer: Prisen for medlemskaber kan stige med en varsling på 35 dage. Prisændringer for nye medlemmer vil blive offentliggjort i centeret.

§5. Beroperioder: Hvis medlemmet ønsker at sætte sit medlemskab i bero, kan dette gøres ved at betale et gebyr efter SOLO fitness’ gældende takster. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Medlemskabet kan sættes i bero i op til 4 måneder, og koster pr. berosætning 95 kr.

§6. Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber med en betalingsaftale kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal meldes skriftligt på mail, eller ved personlig henvendelse i SOLO fitness. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering. Kontant-medlemskaber udløber når den forudbetalte periode er gået. Vi gør opmærksom på at der ved tilbud kan gælde andre vilkår med bindingsperiode op til 6 måneder.

§7. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§8. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos SOLO fitness. SOLO fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9. Værdigenstande: SOLO fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, SOLO fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§10. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af SOLO fitness’ personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, SOLO fitness kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§11. Holdbooking: Man kan booke op til 12 hold over en periode på 14 dage.

§11a. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 10 min før holdstart, 2) ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af SOLO fitness, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et medlemskab med betalingsaftale– et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har SOLO fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode. NB. Andre vilkår kan gælde ved specialmedlemskaber for eksempel Reformer Pilates.

§12. SOLO fitness’ opsigelse af medlemmer: SOLO fitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af SOLO fitness’ opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt SOLO fitness ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af medlemskab og diskriminerende udtalelser i SOLO fitness.

§13. Ændring af medlemsbetingelser: SOLO fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. SOLO fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§14. GDPR: I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker det, kan du altid få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, anmode om at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Henvendelser rettes på mail til Info@solofitness.dk og mærkes ‘GDPR’.